Centra Badawcze UR

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego

Centrum InnowacyjnychTechnologii  

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych

Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych

Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym

Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię

Centrum Marketingu Produktów Spożywczych

Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska

Laboratoria UR w PSLBiW

Na mocy zawartego POROZUMIENIA pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o., strony przystąpiły do współpracy w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Głównym celem tej kooperacji jest przedsiębiorcze zagospodarowanie potencjału innowacyjnego laboratoriów naukowo-badawczych działających w Kolegiach UR.

Kierowników laboratoriów, którzy chcieliby przystąpić do PSLBiW prosimy o kontakt z UCTT.

Na dzień dzisiejszy do Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących przystąpiły następujące laboratoria naukowo-badawczedziałające w Kolegiach Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Kolegium Nauk Społecznych

Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki

Kolegium Nauk Medycznych

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Dietetyce

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Opiece Położniczej

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Pielęgniarstwie

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Ratownictwie Medycznym

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Zdrowiu Publicznym

Laboratorium Badań Ośrodkowego Układu Nerwowego i Kręgosłupa

Laboratorium Badań Translacyjnych w Medycynie

Laboratorium Biologii Molekularnej

Laboratorium Czynników Fizykalnych w Rehabilitacji

Laboratorium Gerontoprofilaktyki

Laboratorium Innowacyjnych Badań Układów Krążenia i Oddechowego

Laboratorium Innowacyjnych Metod Antropometrycznych

Laboratorium Innowacyjnych Metod Biologicznego Sprzężenia Zwrotnego

Laboratorium Metod Wspomagania Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych

Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji

Laboratorium Patofizjologii Narządu Ruchu Człowieka

Laboratorium Procesów Metabolicznych, Zaburzeń i Modeli Rozwoju Organizmu Dziecięcego

Laboratorium Przetwarzania Danych

Zakład Mikrobiologii

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych

Laboratorium Technologiczne MBE i Kontroli Jakości Nanostruktur

Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu

Laboratorium Inżynierii Wytwarzania

Laboratorium Spektroskopii Materiałów

Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych

Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska

Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych

Laboratorium Informatyki Stosowanej

Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego

Laboratorium Matematyki Stosowanej

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania

Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów

Laboratorium Mikroprojektów

Zakład Chemii Analitycznej

Zakład Genetyki

Zakład Monitoringu Środowiska

Laboratorium analiz przetworów owocowo-warzywnych. Linie technologiczne przetwarzania owoców i warzyw

Laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych

Laboratorium analiz wyrobów piekarniczych. Linie technologiczne przetwarzania ziarna

Laboratorium spektroskopii emisyjnej

Kontakt

O nas

+(48) 17 851 87 19

Zajmujemy się komercjalizacją wyników badań, wsparciem współpracy naukowców z przedsiębiorcami, transferem technologii oraz udziałem w procesach budowy i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne oddziaływanie potencjału naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na otoczenie społeczno-gospodarcze.  

uctt@ur.edu.pl

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

ul. Pigonia 1, pok 300 budynek A0 skrzydło B3
35-310 Rzeszów